“Cedolare Secca” (paušální daň)
08. 05. 2023

“Cedolare Secca” (paušální daň)

Co je “Cedolare Secca” (překlad doslova “Suchý nájem”) a jak bude fungovat v roce 2023

Při uzavírání nájemních smluv je možné místo běžného zdanění příjmu fyzických osob (Irpef) platit paušální daň. Legislativní nařízení č. 23 ze dne 14. března 2011 zavedlo zvláštní režim zdanění příjmů které plynou z pronájmu nemovitostí.

Správně napsaná věta by mohla znít: Pokud se daňoví poplatníci rozhodnou pro tento zvláštní režim nahrazující Irpef, mohou získat určité výhody, jako je osvobození od placení registračních poplatků, regionálních a obecních dodatečných daní.

Cedolare secca umožňuje uplatnit následující sazby:

 • 21 % pro smlouvy o bezplatném pronájmu nemovitostí pronajímaných k bydlení;
 • 10 % pro nájemní smlouvy s vyšším dohodnutým nájemným (mezi sdruženími zastupujícími pronajímatele a nájemce)


Podmínky pro svolení režimu paušální daně (sazbou 21 %) jsou:

 1. majtel je fyzická osoba mimo výkon podnikatelské, umělecké nebo profesní činnosti
 2. nemovitost musí spadat do katastrálních kategorií A1 a A11
 3. musí být určeny k bydlení


Podmínky pro svolení režimu paušální daně (sazba 10 %) jsou:

 1. smlouvy s dohodnutým nájemným (mezi sdruženími zastupujícími pronajímatele a nájemce), 
 2. u nichž musí být splněna jedna z následujících podmínek:
  a. nemovitosti se musí nacházet v obcích s nedostatkem bytů, nebo v hustě osídlených obcích;
  b. nájemní smlouvy se musí týkat vysokoškolských studentů;
  c. týkají se přímo obcí, kde došlo k přírodním katastrofám;
  d. přechodné nájemné, které se řídí zákonem č. 431/1998.


Mezi obce, které spadají pod první bod, patří např: Bari, Bologna, Catania, Florencie, Janov, Milán, Neapol, Palermo, Řím, Turín, Benátky, obce sousedící s právě uvedenými obcemi a další provinční hlavní města.

Krátkodobé pronájmy: kdy platí cedolare secca

Cedolare secca se může vztahovat i na krátkodobé turisticke pronájmy, s podmínkou stanovenou článkem 1, par. 595 zákona 178/2020, (tj. zákona o rozpočtu na rok 2021), který stanoví maximální limit čtyř bytů za zdaňovací období. Při překročení tohoto limitu se uplatní běžné zdanění Irpef. Kromě toho je tato činnost považována za podnikatelskou: je tedy nutné ji vykonávat s DIČ.

Kdy se musí platit daně

U paušální daně jsou poplatníci povinni každý rok zaplatit zálohu a doplatek.

Záloha musí být uhrazena podle následujícího harmonogramu:

 • v jedné splátce do 30. listopadu, pokud je částka nižší než 257,52 EUR;
 • ve dvou splátkách, pokud je dlužná částka vyšší než 257,52 EUR. 

První, ve výši 40 %, musí být uhrazena do 30. června. Druhá splátka ve výši zbývajících 60 % musí být uhrazena do 30. listopadu.

Zbytek musí být uhrazen do 30. června roku následujícího po referenčním roce.