Daňová optimalizácia, štátna podpora

Daňová optimalizácia, získavanie štátnej podpory 

V spolupráci s vašimi a miestnymi daňovými odborníkmi a expertmi vám môžeme poradiť:

 • Určenie najvýhodnejšieho investičného riešenia z daňového hľadiska.
 • Posúdenie a získanie štátnych daňových úľav a stavebných bonusov.


Štátna podpora

1. Daňová úľava „Superbonus“

110 % odpočet nákladov vynaložených na realizáciu stavebných zásahov zameraných na energetickú účinnosť a konsolidáciu konštrukcií alebo zníženie seizmického rizika budov (vrátane fotovoltaických systémov a infraštruktúry na nabíjanie elektrických vozidiel).


Superbonus sa týka predovšetkým stavieb:

1) do 31. decembra 2025 v tomto rozsahu

 • 110 % pre výdavky vzniknuté do 31. decembra 2023 / 70 % pre výdavky vzniknuté v roku 2024 / 65 % pre výdavky vzniknuté v roku 2025
 • pre SVB a fyzické osoby, iné ako podnikateľské subjekty, na zásahy do budov pozostávajúcich z dvoch až štyroch nehnuteľných jednotiek v katastri vrátane budov vo vlastníctve jedného vlastníka, alebo v spoluvlastníctve viacerých fyzických osôb


2)  do 31. decembra 2022 (s odpočtom 110 %) na stavebné úpravy jednotlivcov na rodinných domoch za predpokladu, že do 30. júna 2022 bolo vykonaných aspoň 30 % z celkového objemu úprav


Je možné si vybrať zálohový príspevok vo forme:

 1. zľavy uplatnenej u dodávateľa tovaru alebo služieb alebo (zákazník postúpi pohľadávku na odpočet)
 2. dobropisu zodpovedajúceho splatnému odpočtu (dodávateľ postúpi pohľadávku na úhradu)

Pohľadávku je možné postúpiť bankám.2. Daňová úľava „RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA” – rekonštrukcia

Daňová úľava na stavebné úpravy umožňuje odpočet 36 % nákladov vynaložených do 31. decembra 2024, maximálne do výšky 48 000 EUR. Tento odpočet sa musí rozdeliť na 10 rovnakých ročných splátok.

Existuje aj možnosť postúpenia pohľadávky alebo úveru. Táto daňová úľava sa vzťahuje na len na nehnuteľný majetok živnostníkov, ktorý nie je súčasťou ich podnikania.3. Daňová úľava „BONUS ENERGIA“ – energetická úspora

Dotácia spočíva v odpočítaní dane z príjmu za stavebné úpravy, ktoré zvyšujú energetickú účinnosť existujúcich budov, ako je zníženie energetickej náročnosti vykurovania, zateplenie budovy, inštalácia solárnych panelov atď.


Odpočty sú rozdelené do 10 ročných splátok v rovnakej výške.


Predpokladom na získanie dotácie je, že zásahy sa musia vykonať na existujúcich nehnuteľnostiach a budovách akejkoľvek katastrálnej kategórie vrátane budov využívaných na podnikateľské účely.


Pri väčšine dotácií je výška 65 %, pri ostatných 50 %.


4. Daňová úľava „PRIMA CASA“ – PRVÝ DOMOV

Dotácie na nákup "prvého bývania" sa udeľujú za týchto podmienok:


 1. Budova sa nachádza v obci, v ktorej má kupujúci trvalý pobyt alebo sídlo (alebo v ktorej má v úmysle sa usadiť).
 2. kupujúci nevlastní inú nehnuteľnosť v tej istej obci
 3. kupujúci nepožiadal o príspevok PRIMA CASA na inú nehnuteľnosť v celej krajine


A. Kúpa od súkromnej osoby (alebo spoločnosti oslobodenej od DPH):

 • Registračná daň vo výške 2 % namiesto 9 %


B. Ak je predávajúcim spoločnosť podliehajúca DPH:

 • DPH vo výške 4 % namiesto 10 %.

Táto úľava sa nevzťahuje na nákupy luxusných nehnuteľností.


Späť na prehľad kľúčových služieb