ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


Tieto zásady spracovania a ochrany osobných údajov („Zásady“)  predstavujú základné zásady, ktorými sa Matteo Scardicci., Závěrka 12, 169 00 Praha, IČO: 87654321 („Spoločnosť“) riadi pri získavaní a spracovaní osobných údajov. Tieto zásady prevádzajú práva a povinnosti Spoločnosti vyplývajúce predovšetkým z nasledujúcich obecne záväzných právnych predpisov:


nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“);

zákon č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov („Zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti“); a

zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikáciách a o zmene niektorých súvisiacich zákonov (zákon o elektronických komunikáciách), v znení neskorších predpisov („Zákon o elektronických komunikáciách“).

Tieto zásady sa uplatnia na všetky osoby navštevujúce webové stránky Spoločnosti www.klickesnu.cz („Webové stránky“), a to bez ohľadu na to, či sú v zmluvnom vzťahu so Spoločnosťou alebo nie.

ČO SÚ TO OSOBNÉ ÚDAJE


Osobnými údajmi sa v súlade s GDPR chápu všetky informácie o určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby (nie len právnickej osoby). V zásade sa teda jedná o akékoľvek informácie, ktoré či už samostatne, alebo v súhrne s ďalšími informáciami môžu slúžiť k identifikácii konkrétnej fyzickej osoby („Osobný údaj“).

 

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSŤ SPRACOVÁVASpoločnosť o Vás môže zhromažďovať nasledujúce Osobné údaje:

 1. Osobné údaje, ktoré spoločnosti sami poskytnete.

Takýmito Osobnými údajmi sú najmä údaje, ktoré uvediete vo vyplnenom registračnom, objednávkovom či inom formulári, alebo ktoré Spoločnosti oznámite prostredníctvom e-mailu, telefonicky, faxom, či iným podobným zariadením. Osobné údaje môžete Spoločnosti poskytnúť tiež [pri súťažiach], [vložením recenzie produktu či služby], [rezerváciou miesta na školenie] či [zaslaním obecného dotazu].


Jedná sa predovšetkým o meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, údaje o bankovom účte, údaje o zvolenej platobnej metóde a pod."


Vaše osobné údaje bude Spoločnosť spracovávať k nasledujúcim účelom:


ZODPOVEDANIE DOTAZU

Prostredníctvom webového formuláru v sekcii Kontakt môžete Spoločnosti zasielať Vaše dotazy, pripomienky a žiadosti. Údaje, ktoré takto Spoločnosti oznámite budú spracované len za účelom zodpovedaniu dotazu, prípadne k splneniu Vašej požiadavky.

 
 1. Osobné údaje, ktoré o Vás Spoločnosť zhromažďuje sama

Pri návšteve našich Webových stránok môže Spoločnosť zhromažďovať niektoré informácie nevyhnutné preto, aby bola zaistená riadna a pohodlná prevádzka Webových stránok. Takýmito informáciami sú údaje o internetovom protokole (IP), slúžiaci k pripojeniu Vášho počítača k internetu, Vaše registračné údaje, typ a verzia prehliadača, nastavenie časového pásma, plug-in prehliadačov, údaje o Vašej návšteve, včetne platného Uniform Resource Locator (URL), cestu na a z Webových stránok (včetne dátumu a času), produkty, ktoré ste si zobrazili alebo hľadali, časy odozvy, chyby behom sťahovania, dĺžku návštevy určitých stránok, informácie o interakcii pri návšteve stránok (napríklad rolovanie, kliknutie a umiestnenie myši), či spôsob opustenia stránky.


Tieto osobné údaje Spoločnosť využíva k správe a zlepšovaniu Webových stránok a pre účely zaistenia interných operácií, včetne riešenia problémov, analýz dát, testovaniu, výskumu, k štatistickým účelom a k evidencii početnosti náhľadov. Tieto osobné údaje je možné ďalej využiť k meraniu účinnosti reklamy a k poskytovaniu relevantnej inzercie.

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV


Osobné údaje, ktoré o Vás Spoločnosť získa môžu byť poskytované [v rámci skupiny [●], t. j., prepojeným  osobám Spoločnosti;] a tretím osobám („Spracovatelia“), ktorí Spoločnosti pomáhajú plniť ich zmluvné povinnosti sprostredkovaním určitých služieb (napr. doručovacie služby). Spoločnosť poskytuje Osobné údaje iba tým Spracovateľom, ktorí poskytujú záruky dostatočnej úrovne zabezpečenia Vašich osobných údajov a tieto Osobné údaje spracovávajú výhradne a na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov.

V tomto zmysle môže Spoločnosť poskytovať Osobné údaje týmto Spracovateľom:

 
 1. externým spolupracovníkom a dodávateľom za účelom splnenia zmluvnej povinnosti Spoločnosti;
 2. poskytovateľom platobných služieb a spracovateľom platieb za účelom zabezpečenia prevodu finančných prostriedkov a realizácie platobného styku;
 3. poskytovateľom poštovných a doručovacích služieb za účelom doručenia produktov či služieb ponúkaných Spoločnosťou;
 4. správcom Webových stránok;

Za určitých okolností môže byť Spoločnosť povinná poskytnúť Vaše Osobné údaje tretím osobám (napr. orgánom činným v trestnom konaní) v súlade s obecne záväznými právnymi predpismi.

PROSTRIEDKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


Za účelom ochrany a minimalizácie rizika neoprávneného prístupu k Osobným údajom Spoločnosť prijala organizačné a technické opatrenia.

Medzi tieto opatrenia patrí:

organizačné obmedzenie zužujúci okruh oprávnených osôb prichádzajúcich do styku s osobnými údajmi; a 

technické zabezpečenie serverov a Webových stránok Spoločnosti proti neoprávnenej manipulácii.

osoby prichádzajúce do styku s Osobnými údajmi sú poučené o zásadách ochrany osobných údajov a pri ich spracovaní sú viazané mlčanlivosťou.

 

DĹŽKA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Spoločnosť Osobné údaje uchováva iba po dobu nezbytne nutnú pre plnenie svojich zmluvných záväzkov a pre plnenie povinností, ktoré pre Spoločnosť vyplývajú  z príslušných právnych predpisov. Osobné údaje, ktoré sú spracované na základe Vášho súhlasu, Spoločnosť uchováva iba po dobu trvania účelu, ku ktorému bol súhlas udelený.

Po zániku zákonného dôvodu, na základe ktorého dochádza k spracovaniu Vašich Osobných údajov Spoločnosť tieto Osobné údaje a všetky ich existujúce kópie zlikviduje.

    

Cookies

Čo tu nájdete?

Táto webová stránka (ďalej len „Web“) používa cookies a technológie podobné cookies.

V tomto dokumente sa dozviete, čo to sú cookies a ako ich my, používame.

Čo sú cookies?

Cookies sú krátke textové súbory, ktoré navštívená webová stránka odošle do prehliadača. Vďaka cookies vás môže správca odlíšiť od iných používateľov Webu a účinnejšie si zaznamenať informácie o vašej návšteve a správaní na webe. Cookies nie sú nijako škodlivé pre vaše zariadenie ani pre jeho softvér. Ako užívateľ môžete vypnúť alebo obmedziť používanie cookies vo vašom prehliadači.

Súbory cookies je možné používať na mnoho účelov ako sú:

 • zaistenie fungovania základných funkcií webu
 • uloženie preferovaného jazyka
 • analýza návštevnosti s cieľom vylepšovania webu a
 • marketingové účely, najmä zobrazenie reklamy na stránkach

Aké typy cookies používame?

Tu sa dozviete, aké typy cookies môžeme na stránkach používať. Konkrétne cookies, ktoré aktuálne používame, nájdete v nastavení vášho prehliadača.

Základné (nutné) cookies

Základné cookies, ktoré sú nevyhnutné na to, aby Web plnil svoje základné funkcie a aby nám bola umožnená prevádzka tohto Webu. Tieto cookies sú automaticky umiestnené na vašom počítači alebo inom zariadení v okamihu, keď vstúpite na Web, alebo vykonávate niektorú z možných činností na Webe. Základné cookies nemôžete zakázať. Bez nich by Web nemohol správne fungovať.

Konverzné a trackingové cookies

Tieto súbory cookies umožňujú spoločnosti analyzovať výkon rôznych predajných kanálov.
Tieto cookies budeme ukladať na vaše zariadenie, iba ak nám to dovolíte buď pomocou cookie lišty, alebo na vašom prehliadači.

Analytické cookies

Analytické cookies sú používané najmä službou Google Analytics preto, aby sme zistili, ako Web využívate.

Služba Google Analytics používa cookies za účelom analýzy spôsobu používania Webu s cieľom zlepšovať fungovanie webu. Informácie vygenerované súborom cookie o používaní stránky budú prenesené a uložené na serveroch spoločnosti Google, Inc. Všetky takto získané dáta budú spracované anonymne. Tieto dáta sú určené výhradne na vyhodnocovanie používania webových stránok. Anonymita je zaručená tým, že spoločnosť Google, Inc., nebude spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii. Spoločnosti Google, Inc. nebudú odoslané ani žiadne iné osobné údaje (napr. email, meno či telefónne číslo).

Viac informácií o tom, ako Google, Inc. používa analytické cookies, nájdete tu:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Tieto cookies budeme ukladať na vaše zariadenie iba ak nám to dovolíte buď pomocou cookie lišty, alebo na vašom prehliadači.

Marketingové cookies

Marketingové cookies sú používané na mapovanie návštevníkov naprieč webovými stránkami. Tieto súbory cookies slúžia na zobrazenie reklamy relevantnej pre jednotlivých užívateľov a ich odovzdanie prevádzkovateľom reklamy. Je preto hodnotná najmä pre cudzích inzerentov. Na tieto účely využívame najmä služby Facebook a Google.

Tieto cookies budeme ukladať na vaše zariadenie iba ak nám to dovolíte buď pomocou cookie lišty, alebo na vašom prehliadači.

Chcete zmeniť nastavenia súborov cookies?

Ak nechcete, aby sme na vašom prehliadači ukladali preferenčné, analytické alebo marketingové cookies, môžete si tieto preferencie upraviť vo vašom prehliadači. Tým zabránite zberu dát o vás. Informácie o nastavení konkrétneho prehliadača nájdete na týchto adresách:

Ak chcete nastavenie cookies zmeniť a neviete si rady, môžete sa nám tiež ozvať na e-mail info@klickesnu.cz.

 

PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV


V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov Spoločnosťou Vám patria, nasledujúce predpisy na ochranu Osobných údajov, zaručené práva:

 1. právo odvolať súhlas so spracovaním Osobných údajov, ak je spracovanie založené na jeho základe;
 2. právo požadovať prístup k osobným údajom a k informáciám o tom, ktoré Vaše Osobné údaje sú Spoločnosťou spracované;
 3. právo na opravu nepresných Osobných údajov a prípadne taktiež doplnenie neúplných Osobných údajov;
 4. právo na vymazanie spracovaných Osobných údajov;
 5. právo na obmedzenie spracovania Osobných údajov;
 6. právo získať osobné údaje, ktoré ste Spoločnosti poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo poskytnúť tieto informácie inej osobe;
 7. právo byť informovaný o porušení zabezpečenia Osobných údajov;
 8. právo vzniesť námietku proti spracovaniu Osobných údajov; a
 9. právo podať sťažnosť u dozorného úradu, t. j. u Úradu pre ochranu osobných údajov, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, poprípade dátovou schránkou na adresu qkbaa2n.

Vyššie uvedené práva a prípadné sťažnosti je možné uplatniť u Spoločnosti, ako správcu údajov písomne na nižšie uvedenej adrese, či prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu info@klickesnu.cz.


Matteo Scardicci

Závěrka 12, 169 00 Praha


Tieto Zásady sú platné a účinné od 25. 5. 2018.