Právna a technická pomoc vo fáze nákupu

Právna istota na prvom mieste

Chybou mnohých ľudí pri uzatváraní zmlúv o nehnuteľnostiach v Taliansku alebo inde je, že sa obrátia na právnika špecializujúceho sa na nehnuteľnosti, až keď je neskoro.


Kúpa nehnuteľnosti, najmä ak ide o veľmi starú budovu vo vidieckej oblasti, ktorá niekedy v priebehu rokov prešla mnohými rekonštrukciami a úpravami, si vyžaduje osobitnú pozornosť a dôkladnú kontrolu.


Potreba preventívnej právnej pomoci už vo fáze vyjednávania vzniká preto, aby bolo možné:

 • vyhnúť sa podpisu záväzných dokumentov s právnymi účinkami, ktoré nie sú do hĺbky známe
 • vyhnúť sa majetkovým sporom (nákladné, stresujúce, rizikové)
 • vyhnúť sa nespoľahlivosti niektorých predávajúcich a prevádzkovateľov nehnuteľností
 • vyhnúť sa veľkým nepredvídaným nákladom na dodržiavanie právnych predpisov po kúpe nehnuteľnosti


(Poznámka: "Compliance" je anglický termín a v slovenčine by sme použili preklad "dodržiavanie právnych predpisov" alebo "plnenie právnych požiadaviek").

Preto to veľmi odporúčame a sme schopní ponúknuť asistenciu s nasledujúcim postupom:

Fáza A: Due Diligence

1. Právnická DD


 • Posúdenie predmetu právnikom
 • Posúdenie a prípadné zabezpečenie potrebných titulov
 • Preskúmanie katastra nehnuteľností / hypotekárneho registra / iných záznamov
 • Identifikácia a posúdenie prípadných správnych konaní týkajúcich sa nehnuteľnosti
 • Posúdenie právneho a stavebného stavu nehnuteľnosti (stavebné povolenia, oznámenia atď.)
 • Prípadný návrh možných riešení atď.


2. Technická DD


 • Kontrola nehnuteľnosti dôveryhodným technikom
 • Posúdenie súladu stavu budovy s katastrálnou a územnoplánovacou dokumentáciou
 • Zistenie prítomnosti potrebných povolení a oprávnení
 • Zistenie pripojenia na služby a stavu inžinierskych sietí

Fáza B: Realizácia nákupu

 1. Určenie postupu nákupu a v prípade potreby podpísanie rezervačnej zmluvy
 2. Podpísanie zmluvy o budúcej zmluve (ak je to potrebné) a následne kúpnej zmluvy u notára
 3. Zabezpečenie notára
 4. Zastupovanie pri rokovaniach s agentúrou a predávajúcimi
 5. Zastupovanie pred notárom (plná moc)K tomu sme schopní Vám prostredníctvom miestnych profesionálov zaistiť:

 1. Kontakt na banku pre získanie pôžičky
 2. Posúdenie možnosti získania štátnej dotácie
 3. Posúdenie daňovej optimalizácie v spolupráci s miestnym daňovým poradcom
 4. Prípadne due diligence miestnej spoločnosti v prípade kúpy podniku
 5. PoistenieSpäť na prehľad kľúčových služieb